Interview :: Henry Saiz

 

Iako trenutno je na našoj elektronskoj sceni pregršt dobrih žurki i kvalitetnih imena, što domaćih – što stranih, mnogi se žale kako se dovode uvek ista isfurana imena… Da vas mi onda priupitamo par pitanja… Da li ste bili na CDE-eventu? Da li ste Čuli za Blender platformu i Lets Mix It! festival u okviru nje? Da li ste prisustvovali fenomenalnom setu Apollonie prošle nedelje? Gde ste sledeće nedelje od četvrtka do nedelje?

Mi znamo gde ćemo biti. Ukoliko ste letos slušali njegov fenomenalni b2b set sa Hernano Cattaneom na Exit Dance Areni onda ste se uverili u kvalitet čoveka koji nam sledeće nedelje stiže u BG. Mi smo to znali i ranije ali sada imamo jednistvenu priliku da ga čujemo u live nastupu sa njegovim bendom. Kreator trake koju bismo bez razmišljanja proglasili za himnu naše stranice – Madre Noche, Henry Saiz, odvojio je malo vremena za nas pa smo popričali malo o njegovoj karijeri, planovima, narednom nastupu na Lets Mix It Festivalu!

 

ENG: We heard that you were black metal head back in the days? What inspired you to switch direction and go to electronic music?

SRB: Čuli smo kako si  kao mlad bio “metalika”? Šta te je inspirisalo da promeniš kurs i posvetiš se elektronskoj muzici?

ENG: When I was a teenager I played bass in a black metal band for several years but I always kept an open mind. Besides listening to metal I was also interested in progressive rock bands, 80s music and artists who used synthesizers mainly, like Vangelis. It wasn`t simply a switch of direction, I broadened my horizons. I started listening to some genres of electronic music that caught my attention and then I naturally began to produce my own tracks. Metal is a huge influence on my music so I still consider myself a metalhead hehe.

SRB: Kada sam bio klinac svirao sam bass u black metal bendu nekoliko godina, ali sam uvek bio otvorenog uma što se tiče muzike. Pored metala interesovali su me progresive rok bendovi osamdesetih, i izvođači koji su uglavnom koristili sintisajzere poput Vangelisa. 

 

ENG: As you are actor of the scene for so many years, what time is more exciting for you, beginning or now when you are experienced?

SRB: Pošto si akter scene već dugi niz godina koji deo karijere ti je bio zanimljiviji, početak ili sada kada si već iskusan muzičar?

ENG: Both are very exciting moments. When you start you face new experiences that make you grow as a person and as an artist: you travel to places you’ve never been to, you meet interesting people, you feel your music is appreciated… Everything happens very quickly and sometimes you don`t even have time to enjoy it. Over the years you learn to value these kind of experiences, you know the scene better and you realize what really matters and what does not. At this moment my career is at a very challenging point, I’ve never been so excited about the things to come.

SRB: Oba momenta su podjednako uzbudljiva. Kada počinješ susrećeš se sa novim iskustvima koja te oblikuju kao osobu i kao umetnika, obiđeš mesta koja nikada nisi posetio, upoznaješ zanimljive ljude, osetiš da se tvoja muzika ceni… Sve se dešava jako brzo i ponekad čak i nemaš vremena da uživaš u trenutku. Tokom godina naučiš da ceniš ovu vrstu iskustava, bolje poznaješ scenu i shvataš šta je zapravo bitno a šta ne. U ovom momentu moja karijera je u jako izazovnoj poziciji, nikada nisam bio tako uzbuđen zbog stvari koje nam predstoje.

 

 

ENG: We know that you nurture your unique sound, but as we also know today is a time of global production and we can freely say a lot of copy pasted music, how do you manage to stay different and where do you find new inspiration?

SRB: Znamo da neguješ jako unikatan i jedinstven zvuk, ali takođe znamo da je danas vreme globalne produkcije i slobodno možemo reći vreme copy-paste muzike. Kako uspevaš da ostaneš drugačiji i gde pronalaziš novu inspiraciju?

ENG: It’s not something you do consciously. I don`t sit in front of my computer and say to myself: “Ok, I’m going to make music and it has to be different from what everyone else does.” The process is very intuitive; I just try to be honest with myself and, above all, I try to compose music that surprises me and that is a challenging for me. There are many ways to find inspiration: I listen to a lot of music from different genres (from mainstream to underground) and I try not to have limitations when I’m in the studio. Experimenting without fear is one of the best tools for finding new ways to express yourself.

SRB: To nije nešto što radiš svesno. Ja ne sedim za računarom i kažem sebi: “U redu, sada ću da napravim muziku i biće drugačija od svega što drugi prave.” Proces je jako intuitivan, samo se trudim da budem iskren sa sobom i, što je najvažnije, trudim se da komponujem muziku koja će biti izazov za mene i koja će i mene iznenaditi. Postoji mnogo načina da pronađeš inspiraciju: ja slušam mnogo muzike iz različitih žanrova (od komercijale do andergraunda) i pokušavam da se ne ograničavam kada sam u studiju. Eksperimentisanje bez straha je jedan od najboljih alata za pronalaženje novih načina da se izrazite.

 

 

ENG: Are you satisfied with reactions of “Kickstarter” campaign, which was very demanding and creative? What’s next and we can expect complete release?

SRB: Da li si zadovoljan reakcijama na “Kickstarter” kampanju, koja je bila jako zahtevna i kreativna? Šta je sledeće i kada možemo da očekujemo kompletno izdanje?

ENG: Preparing the Kickstarter campaign was a hard job for me and for all my team. There are thousands of aspects that you have to keep in mind when you organize your campaign. And the most important thing is you have to find the best way to express your idea so that the audience understands what are you trying to do. The project of my new album / film wasn`t easy to explain since it goes beyond just a conventional album, so I am very satisfied with the result. Im very grateful to my followers for having supported a project that until recently was only a dream. We have worked non-stop in the last months and we are more than halfway to complete the project. I can`t wait to share the result of this adventure on next September 🙂

SRB: Pripremanje “Kickstarter” kampanje je bio težak posao za mene i ceo moj tim. Postoji hiljade aspekata koje morate imati na umu kada organizujete kampanju. I što je najvažnije je da pronađete način da izrazite svoju ideju tako da publika razme šta želite da im prezentujete. Projekat mog novog albuma/filma nije bio lak za objasniti jer ide van granica konvencionalnih albuma, tako da sam jako zadovoljan rezultatom. Jako sam zahvalan mojim pratiocima što su podržali ovaj projekat koji je do skoro bio samo san. Radili smo non-stop poslednjih meseci i sada smo na više od pola puta da završimo projekat. Jedva čekam da podelim rezultat ove avanture u septembru. 🙂

 

ENG: You are approaching 10 years of “Sonoris”, you must be proud. How do you feel about it after all this time and can your followers expect some surprises?

SRB: Približava se 10 godina “Sonoris-a”, mora da si ponosan. KAko se osećaš nakon toliko vremena i da li tvoji fanovi mogu da očekuju neka iznenađenja?

ENG: I sure am. I mean, i’ve created this label to bring some honest music to the world, to deliver not just some well selling tunes and names, but something that would rather speak to the listener and, you know, get under their skin in one way or another. The artists we signed has become friends and the whole attitude towards all of us is more like a family one. We all do what we do for the sake of music and just that, and looking back i think i can say that we succeeded at it. And having that in mind we do have some surprises for the followers. It’s a 10 year anniversary this year, so obviously we are working on something big, which i’d prefer to leave secret for now, but i’m pretty confident people wont be disappointed. Other than that, we have a plenty of bomb releases planned so there is something to look forward to, keep an eye on us.

SRB: Naravno da jesam. Mislim, ja sam stvorio ovaj label da približim iskrenu muziku svetu, da im ponudim ne samo neke trake i imena koji se dobro prodaju, već nešto što će pričati priču slušaocu, i nešto što će mu se podvući po d kožu na ovaj ili onaj način. Umetnici sa kojima smo sarađivali su postali prijatelji i ceo stav prema svima nama je bio da budemo jedna velika porodica. Svi radimo to što radimo zarad muzike, i kada se osvrnem nazad mislim da mogu reći da smo uspeli u tome. Imajući to na umu spremili smo neka iznenađenja za fanove. To je desetogodišnjica, tako da očigledno spremamo nešto veliko što bih ipak to ostavio kao tajnu za sada, ali sam prilično siguran da ljudi neće biti razočarani. Pored toga, imamo gomilu isplaniranih bombastičnih izdanja tako imamo čemu da se radujemo, držite nas na oku.

 

ENG: Last year you were in Serbia, tell us your impressions of local crowed?

SRB: Prošle godine si nastupao u Srbiji, koje su tvoje impresije o ovdašnjoj publici?

ENG: Yeah had the honor to close one of the days at exit festival b2b with my friend Hernan cattaneo and it was one of the highlights of last year, crowd was amazing, very passionate and receptive to our sounds, would love to play there again.

SRB: Da, imao sam tu čast da zatvaram jedan od dana na Exit Festivalu b2b sa mojim prijateljem Hernan Cattaneom i to je definitivno bio jedan od vrhunaca prethodne godine, neverovatna publika, jako strastvena i jako dobro je primala naše vibracije, voleo bih da nastupim tamo ponovo.

 

 

ENG: For the first time you are coming to Belgrade and it is special because it is a live performance in much intimate atmosphere, what can we expect, give us some hint?

SRB: Po prvi put nastupaš u Beogradu i to je specijalan nastup jer ćeš nastupiti live u mnogo intimnijoj atmosferi, šta možemo da očekujemo, daj nam neki nagoveštaj? 

ENG: I personally am super excited because i’ve played EXIT Festival last summer and it was all i could imagine it to be. The atmosphere, the people, the vibe… Seriously, one of the highlights for me last year. So obviously i am very much looking forward to bring the live band to Serbia, which indeed will be special already just because it’s a, well, live band performance, and not just me spinning the decks. It’s a show with instruments, live vocals, visuals, add to that the chemistry and contagious energy we share in between the members; these are always special. Set wise, we are constantly developing and updating it, so to get what i’m talking about you’ll have to come see for yourself haha.
But honestly we are super excited to come play for you, guys. And what you definitely can expect is us to give our very best and to make your night unforgettable. We cant wait!

SRB: Ja sam lično super-uzbuđen jer sam nastupao na Exit festivalu prošlo leto i bilo je samo onako kako sam mogao zamišljati da će biti. Atmosfera, ljudi, vajb… Stvarno jedan od vrhunaca prethodne godine za mene. Tako da se očigledno jako radujem što ću da dovedem live bend u Srbiju, što će stvarno biti posebno zbog live nastupa benda, a ne samo mog nastupa za dekovima. To je show sa instrumentima, live vokalima, vižualima, dodajte tome hemiju i zaraznu energiju koju mi kao članovi benda delimo međusobno – jednostavno uvek bude specijalno. Što se tiče seta, konstantno se razvijamo i nadograđujemo, tako da bi razumeli šta vam govorim jednostavno ćete morati da dođete i sami se uverite haha.

Ali iskreno stvarno smo super uzbuđeni što dolazimo da nastupimo za vas. I ono što definitivno možete da očekujete je da ćemo dati sve od sebe da vam učinimo veče nezaboravnim. Jedva čekamo!

Avatar photo

Autor: Igor