PERC – 140BPM OF MY HEART

 PERC – 140BPM OF MY HEART

This interview was done during the ADE 2018. If you think I took too long to post it, excuse me, but I’m writting from deep parts of my heart.

Ovaj intervju je uradjen tokom ADE 2018. Ako mislite da mi je bilo potrebno previše vremena da ga objavim, oprostite mi, ali ga pišem iz dubine svoga srca.

ENG: How to represent this or him? How can I tell you that I actually fulfilled one of my dreams in these bad times? I feel like I should say sorry for it, but then again.. who knows, maybe it was somebodys else dream too. Everything I ever wanted always seemed like its just a dream away. Most of them still are. If I didnt have written proof, I would convinced myself that Im still swimming in a ocean of my imagination. Im overreacting, “Its just a DJ”, you mean? I never actually explained why do I write so excited or emotional. Because none of them are “Just a DJ” for me. They are all humans for me and Im in a constant search for the one with a look of a human, magic touch, exceptional taste in music & see through eyes which could actually hear everything unsaid. The man I’m representing to you is having 2 hands, 2 legs – thats what makes him a human. Unselfish heart & extraordinary feeling for everything unsaid makes him Perc. He is an amazing listener and even better dialogist. Letting me ask him, well, most of the things I wanted & finally after so many years, I got the confirmation – those kind of “1 in a million” beings… they really exist. Im sorry for my extended explanation, but I really want you to be able to read exactly what I could see. And I saw a lot. I’ll tell you exactly what I told him before I even started an interview: “I know every interview of yours by my heart. And I dont want to ask you anything like that. Those are all Google facts & I’m not interested in that. I want something else.”

This is my personal success, because I was & I still am, amazed by all the creativity & energy you offer. In every possible way. Thank you for making my dreams come true & thank you for being different by just being you. I wish I could talk to you every day. 

SRB: Kako da vam predstavim ovo ili njega? Kako vam mogu reći da sam zapravo ispunila jedan od mojih snova u ovim teškim vremenima? Imam osećaj da bi trebalo da se izvinim za to, ali opet… ko zna, možda je to bio još nečiji san. Sve što sam oduvek želela je uvek delovalo kao san daleko. Dosta toga još uvek jeste. Da nemam pisani dokaz, ubedila bi sebe da i dalje plivam u okeanu moje mašte. Preterujem, “to je samo DJ”, mislite? Nikada nisam zapravo objasnila zašto pišem tako uzbudjeno i emocionalno. To je zato što niko od njih za mene nije “samo DJ”. Svi su za mene ljudi i ja sam u konstantnoj potrazi za onim sa ljudskim izgledom, magičnim dodirom, izuzetnim ukusom za muziku i prozirnim očima koje mogu čuti sve što se ne može čuti. Čovek koga vam predstavljam ima dve ruke, dve noge – to je ono što ga čini ljudskim bićem. Nesebično srce i izvanredan osećaj za sve nedorečeno ga čini Perc-om. On je fantastičan slušalac i još bolji sagovornik. Dozvolivši mi da ga pitam, pa, većinu stvari koje sam htela i konačno nakon toliko godina, dobila sam potvrdu – ta vrsta “jedan u milion” ljudi… oni stvarno postoje. Izvinjavam se zbog predugačkog objašnjenja, ali stvarno želim da budete u mogućnosti da pročitate tačno ono što sam ja mogla da vidim. A videla sam dosta toga. Reći ću vam tačno ono što sam rekla njemu pre početka intervjua: “Znam svaki tvoj intervju napamet. I ne želim da te pitam ništa slično tome. To su sve činjenice sa Google-a i mene to ne zanima. Ja želim nešto drugačije.” 

Ovo je moj lični uspeh, zato što sam bila, a i dalje jesam zapanjena kreativnošću i energijom koju nudiš. U svakom mogućem smislu. Hvala ti što si mi ostvario snove i hvala ti što si drugačiji samo zato što si ti. Volela bih da sa tobom mogu da pričam svakog dana.

ENG: At the very first beginning, I remember when I started reading about you & your interviews, there was not much, you’re not telling much. Now there is so much more about you, but still… there is something you did not tell to any journalist before. Please, make me immortal & tell us one thing we don’t know about you.

SRB: Na samom početku, sećam se kada sam počela čitati o tebi i tvojim intervjuima, nije bilo mnogo, ne govoriš mnogo. Sada je mnogo više o tebi, ali ipak … postoji nešto što nisi rekao nijednom novinaru. Učini me besmrtnom i reci nam nešto što ne znamo o tebi.

ENG: Oooohh, that’s really tricky question to start with, hahah. I really don’t know, I mean in terms of music, all stuff I said you can find in the interviews. I don’t have some big secrets. One of my older tracks I released on CLR is completely made out of samples from „Pump Up the Jam“. No one knows that, and Chris Liebing doesn’t know that either, so that’s an exclusive, hahaha. All drums are from „Pump Up the Jam“.

SRB: Oooohh, to je stvarno teško pitanje za početak, hahah. Stvarno ne znam, kada je u pitanju muzika, sve stvari koje sam rekao, možete pronaći u intervjuima. Nemam neke velike tajne. Jedna od mojih starijih traka koje sam izdao za CLR je cela napravljena od semplova iz pesme„Pump Up the Jam“. Niko to ne zna, čak ni Chris Liebing, tako da, to je jedna hahaha. Svi drum-ovi su iz pesme „Pump Up the Jam“.

ENG: I have to ask you immediately about your tracks – not any specific, but all of them. What was the path that led to all those remixes & released tracks, and you have so many of them?!

SRB: Moram odmah da te pitam u vezi tvojih traka, ne u vezi neke posebne trake, već u vezi svih. Kakav je bio put koji je vodio ka svim tim remix-ima i izdatim trakama, a imaš ih zaista mnogo?!

ENG: Yeah, I have so many of them. My first record came out at the end of 2001, so that’s 17 years ago. Some years I released more than other years, but from releasing an album, than things are opposite, less singles, less remixes during that year, but, I do a lot of remixes, sometimes I think I do to many remixes, but I really enjoy creative challenge of taking something and transforming it into something that works for me, and for my DJ sets. I haven’t released EP in a long time, around 3 or 4 years. Like obviously there was the album a few years ago „Bitter Music “but there wasn’t an EP for a longtime. Most of the things I release are either albums or sort of remixes.

SRB: Da, imam ih zaista mnogo. Moja prva traka izašla je krajem 2001., dakle to je pre 17 godina. Nekih godina sam izdavao više nego drugih, ali kada je u pitanju izdavanje albuma, onda su stvari drugačije, manje singlova i manje remix-a te godine, ali, ja dosta radim remix-e, ponekad mislim da ih radim i previše, ali stvarno uživam u tom kreativnom izazovu, gde uzmem neku traku i transformišem je tako tako da odgovara meni i mojim DJ setovima. Zaista dugo nisam izbacio EP, otprilike 3 ili 4 godine. Pre par godina izbacio sam i album „Bitter Music“, ali EP nisam zaista dugo. Većina stvari koja izbacujem su uglavnom ili albumi ili remix-i.

ENG: „What your love has done to me“. Few words, big things. Do you have any idea as Alistair, not as a Perc, what your love has done to us?

SRB: „What your love has done to me“. Nekoliko reči, velike stvari. Da li imaš neku ideju kao Alister, ne kao Perc, šta je tvoja ljubav uradila nama?

ENG: Oh, hahaha, I really don’t know, that track gives a really strange feeling. It’s the biggest track I have ever done, it’s the best – selling Perc Trax track ever for almost 15 years of Perc Trax label, a lot of people love it, and a lot of people love it even if they didn’t know about my music before or didn’t like anything I’ve done before and a few people that liked me before, hate that track, but like me, still like me, but they think that’s the worst thing I’ve ever done and they hate it. Yeah, it’s because they don’t like the vocals, or they think it’s more commercial or something. That wasn’t even an attempt to make something commercial or crossover, or to reach a different sort or group of people, it’s just something that happened. I had the idea for the vocals but I couldn’t get sort of music write and then suddenly I had some few different ideas, when I was working on a “Bitter Music”, that came together and a track kinda happened. At once there was music, lyrics were there, and everything came together very quickly.

SRB: Oh, hahaha, zaista ne znam, ta traka izaziva stvarno čudan osećaj. To je najveća traka koju sam ja ikada uradio, najprodavanija traka na lejblu za skoro 15 godina postojanja PercTrax-a, dosta ljudi je voli, vole je i ljudi koji nisu pre znali za mene i moju muziku, čak i oni kojima se moja muzika pre nije sviđala, ali dosta ljudi koji su me pre voleli mrze tu traku, vole mene, ali mrze traku, misle da je to najgora traka koju sam napravio. Mislim da je to zato što im se ne sviđa vokal, misle da je komercijala ili nešto drugo. To čak nije bio ni pokušaj da napravim nešto komercijalno, neka vrsta crossover-a, ili pokušaj da privučem drugačiju vrstu ljudi, to je jednostavno nešto što se desilo. Imao sam ideju za vokal, ali nisam mogao da uradim takvu muziku, onda, iznenada se pojavilo nekoliko ideja kada sam radio na albumu „Bitter Music“ koje su se samo spojile i iznenada je nastala i traka. Postojala muzika, tekst je bio tu, sve se spojilo jako brzo.

ENG: It just happened out of nowhere, you didn’t planned to do vocals, right?

SRB: Desilo se iznenada, nisi planirao da radiš vokale?

ENG: I wanted a vocal track on the album, and I wanted to work with Elizabeth who is Gazzele Twin, we were talking about that, but at the time she was touring a lot, so she didn’t have the time. So, I wrote the lyrics and then sent them to her, and she did a very rough recording of the vocals, not in the professional studio, but at home and said „See what you think off these vocals, maybe they’ll work for you, if you like it, we can record them, so they can sound more professional“. I think she was busy on tour, with her gigs and stuff, but the demo sounded good enough, so that’s what happened, we kept the original vocal take. She has a really weird kind of effects on her vocals, she told me how to do that, so I kinda added that to the vocals and it became connected with the music she was making on her own. Before the album was released, I never played the track out myself I wasn’t even sure about it, so I didn’t play it in my sets. Then, when the album came out I didn’t play it that much, it was only other DJs playing it, so that kinda made me confident in the track itself because I wasn’t sure about it. Last summer a lot of people played it at the festivals, but I made a slightly different version for me, so when I play it it’s a little bit tougher and harder, I love people playing the original but for now I’m gonna play my own version.

SRB: Hteo sam traku sa vokalom na albumu, i hteo sam da radim sa Elizabeth, ona je Gazzele Twin, pričali smo o tome, ali je ona u to vreme putovala mnogo, tako da nije imala vremena. Napisao sam tekst, poslao joj, a ona je uradilo veoma grubo snimanje vokala, ne u profesionalnom studio, već kod kuće i rekla mi je „Šta misliš o ovome, možda će ti koristiti, ako ti se sviđa, možemo ih snimiti kako bi zvučali više profesionalnije“. Mislim da je bila jako zauzeta sa gigovima, ali demo je zvučao dovoljno dobro, zadržali smo originalni snimak vokala. Ona ima stvarno čudne vrste efekata na njenom vokalu, rekla mi je kako to da uradim, tako da sam to nekako dodao vokalima i postalo je povezano sa muzikom koju ona sama radi. Pre nego što je album izašao, nikada nisam pustio traku, čak nisam ni bio siguran u vezi je, nisam je puštao u svojim setovima. Onda, kada je album izašao, nisam je puštao puno, drugi DJ-evi su je puštali, što me je nateralo da imam poverenje u tu traku, pošto nisam bio baš siguran oko nje. Prošlog leta, dosta ljudi ju je puštalo na festivalima, ali sam ja za sebe napravio malo drugačiju verziju, tako da kada je je ja puštam, malo je jača i tvrđa, volim kada ljudi puštaju original, ali ću ja za sada puštati svoju verziju.

ENG: Wow, we finally found out all the secrets about „Look What Your Love Has Done To Me“, thank you!

SRB: Vau, konačno smo saznali sve tajne o traci „Look What Your Love Has Done To Me“, hvala ti!

ENG: Collaborations with other artists. How do you choose who you gonna work with? What do they have to have, so you can actually make all those brutal tracks?

SRB: Saradnje sa drugim umetnicima. Kako biraš sa kime ćeš da radiš? Šta moraju da imaju, kako biste napravili sve te brutalne trake?

ENG: Well, genuinely, it’s friends. It’s much easier to work with someone who’s your friend, before you start working together, especially if you’re going to work in studio together. If it’s something you do on the internet and you send files back and forward than it can’t be a personal connection, but if you’re going to be in studio together for a day, or days, sometimes you’re gonna be frustrated with the music or get frustrated by each other, so there has to be some kind of a connection. I think all of my collaborations worked like that, like stuff with Adam X, it’s done remotely between London and Berlin, you know, you go in someone’s studio, you fly to the city where someone is and that’s how all that works. Collaborations come and go, like the one with Randomer, we only did one record together and at the moment there’s nothing more, Adam X, I don’t know I might be seeing him more in future, Truss, he’s focusing on the Overmono project and I’ve got some other things I’m working on now. So, one of my main collaborations at the moment is performances with Ansome, I don’t know maybe that will lead to us recording together, but at the moment we haven’t talked about that.

SRB: Pa, iskreno, to su prijatelji. Mnogo je lakše raditi sa nekim ko je tvoj prijatelj, pre nego što počnete da radite zajedno, posebno ako ćete raditi u studiju zajedno. Ako je to nešto što radite na internetu, šaljete fajlove napred i nazad, onda to ne može biti lična konekcija, ali ako ćete biti u studiju jedan ili nekoliko dana, neki put ćete biti frustrirani muzikom ili međusobno, tako da mora da postoji neka vrsta konekcije. Mislim da je većina mojih saradnji tako i funkcionisala, kao sa Adam X-om, sve je rađeno na relaciji London – Berlin, znate, odete u nečiji studio, letite u grad u kome se taj neko nalazi i tako sve to funkcioniše. Saradnje dođu i odu, kao sa Randomer-om, uradili smo samo jednu traku zajedno i to je bilo to, Adam X, ne znamo, možda ću ga češće viđati uskoro, Truss, trenutno se fokusira na Overmono projekat, a ja imam neke druge stvari na kojima radim trenutno. Jedna od mojih glavnih saradnji u ovom trenutku je nastupanje sa Ansome-om, ne znam, možda će to odvesti do produkcije sa njim, ali nismo pričali o tome.

ENG: Last night I had a chance to hear something in person…one artist was telling me how special you are and while he was talking i could see all the respect he has for you. That’s the same way i feel when it comes to, it’s not just respect, it’s about everything you ever done and it’s not just about me, or one artist, there is so many people that absolutely appreciate your knowledge and all the love you gave to the music. What do you think about other artists and when I say other, I mean artists which are part of your label?

SRB: Prošlu noć sam imala priliku da čujem nešto lično… jedan umetnik mi je pričao koliko si poseban i dok je pričao, mogla sam da vidim svo poštovanje koje ima prema tebi. Isto tako se ja osećam kada si ti u pitanju, nije u pitanju samo poštovanje, već sve što si ikada uradio, i nisam u pitanju samo ja ili jedan umetnik, mnogo ljudi zaista ceni tvoje znanje i svu ljubav koju daješ muzici. Šta misliš o drugim umetnicima, kada kažem drugim umetnicima, mislim na one koji su deo tvog lejbla?

ENG: They all are special in their own way. Some artists are been there for a long time, and some artists come and go, they do like one or two records because maybe they want to focus on their own labels, other labels or different projects, but they always remain friends. If you look at the current group of artists on Perc Trax, they’re all different in their own ways, Ansome, Scalameriya, Ghost In The Machine, Manni Dee, AnD, they are all good friends and they are all part of the label. I don’t know who is specially inspiring at the label. Oh yes, Ansome is, because just of his personality and the way he approaches in making music and all other things, some of that I haven’t really done by myself either, so I always find that fascinating I think he is one of the most technically gifted people, that’s like natural technical ability. Everyone on Perc Trax have a reason why they are on the label, so if Ansome records are selling the best I would never look for someone who is the same like he is, then I would have two of them, but I want everyone to be individual, everyone have a slightly different sound, different approach to producing and also performing, I think that’s why the label works, it’s not just like finding a successful formula and then repeating it, there are people that represent Perc Trax but in a different ways.

SRB: Svako je poseban na svoj način. Neki umetnici su tu zaista dugo, dok neki dođu i odu, urade jednu ili dve trake, jer se možda fokusiraju na svoj lejbl, druge lejblove ili projekte, ali uvek ostanu prijatelji. Ako pogledam trenutnu grupu umetnika na Perc Trax-u svi su različiti na svoj način, Ansome, Scalameriya, Ghost In The Machine, Manni Dee, AnD oni su svi dobri prijatelji i deo lejbla. Ne znam ko je posebno inspirativan na lejblu. O da, Ansome jeste, zbog njegove ličosti i načina na koji pristupa u pravljenju muzike i drugih stvari, nešto od toga čak i ja nisam uradio, tako da mi je to uvek bilo fascinantno, mislim da je on jedan od najboljih tehničara, kao da mu je urođena ta sposobnost. Svako na Perc Trax-u ima razlog zašto je tu, na primer, ako se Ansome-ove trake prodaju najbolje, nikada ne bih tražio nekoga ko je isti kao on, onda bih ih imao dvojicu, želim da svako bude jedinstven, svako ima malo drugačiji zvuk, drugačiji pristup produkciji i nastupima, mislim da zato lejbl i funkcioniše, nije kao traženje uspešne formule i ponavljanje jedne te iste, ti ljudi predstavljaju Perc Trax na različite načine.

ENG: I have to mention a special guy who’s coming from my country and he was so lucky to meet you and fulfill his dreams. Of course, I’m talking about Scalameriya, the guy who’s really loved in his country. How was working with him and do you see a part of yourself in him?

SRB: Moram spomenuti posebnog momka koji dolazi iz moje zemlje i koji je imao sreće da se sretne sa tobom i ispuni svoje snove. Naravno, pričam o Scalameriya-i, momku koji je starno voljen u svojoj zemlji. Kako je bilo s raditi sa njim i da li vidiš deo sebe u njemu?

ENG: I think he is maybe better producer than me. When you say something sounds digital, it`s unfashionable thing to say, everybody wants to talk about analog equipment and modular systems, but “it’s digital because it’s fake”. The whole thing is rough but it has a clean, clinical, crisp edge to it, but that means it just sounds great, when you play any of his tracks, anywhere in the world, they sound great. When I play my tracks, sometimes they sound good and sometimes I think, oh, maybe I need to work more on this one, but his tracks sound amazing everywhere. I think he has a very creative approach to producing. He sends me so much music and to be honest, I don’t like everything he sends me, but a lot of it is really amazing. There are so many artists connected with Perc Trax at the moment that I can’t release more than one record by one artist every year, so I just can’t keep releasing Scalameriya records all the time, because it would be unfair for the other artists. Specially last record for this year, that was a real connection between music, artwork and the way it was presented online, I think that was real jump forward for him and it started the year for Perc Trax very well. So it’s great to have him on Perc Trax, he is first Serbian artist. He was at the ADE showcase last year, and I’m sure he will be back again next year.

SRB: Mislim da je možda bolji producent. Kada kažete da nešto zvuči digitalno, to je nemoderno reći, svi žele da pričaju o analognoj opremi i modularnim sistemima, “digitalno je zato što je lažno”. Cela stvar je gruba, ali ima čistu, kliničku, oštru ivicu, ali to znači da zvuči odlično, kada pustite negu njegovu traku, bilo gde na svetu, ona zvuči odlično. Kada puštam svoje trake, ponekad dobro zvuče, a ponekad mislim, oh, možda moram još malo da radim na ovoj, ali njegove trake zvuče odlično svuda. Mislim da ima veoma kreativan pristup produkciji. Šalje mi zaista puno muzike, i da budem iskren, ne sviđa mi se sve što mi pošalje, ali je većina zaista dobra. Mnogo umetnika je povezano sa Perc Trax-om trenutno, ali ne mogu da izbacim više od jedne njihove trake godišnje, tako da ne mogu stalno da izbacujem Scalameriya-u, jer to ne bi bilo fer prema drugim umetnicima. Poslednja traka ove godine je bila posebna, jer je bila prava povezanost između muzike, umetnosti i načina na koji je prezentovana na internetu, mislim da je to bio pravi skok za njega, a takođe je započeo godinu odlično i za Perc Trax. Sjajno je imati ga na Perc Trax-u, on je prvi srpski umetnik na etiketi. Bio je na prošlogodišnjem ADE showcase-u, i siguran sam da će se vratiti i sledeće.

ENG: Audience from which country makes you feel most welcome, do you feel that connection through music with people you don’t know?

SRB: Publika iz koje zemlje čini da se osećaš najprijatnije, da li osećaš  tu vezu kroz muziku sa ljudima koje ne poznaješ?

ENG: It’s interesting, it depends, because I’ve just been on tour for a few weeks in America, they’re really into the music, but it’s more older audience, you do get some feedback while you play, but you get more reactions online. I think it’s Italy, because as soon as you get to the DJ booth, half an hour before you play, suddenly you can feel that connection, people are excited genuinely and you get much more feedback. People show their appreciation in different ways, even like in Asia, you think you didn’t played well, because the reactions while you play are kinda calm and then when you finish everything goes crazy, because they think they shouldn’t make noise while you playing so they wouldn’t distract you. When you are in Italy people are chanting and shouting. It’s different all over the world, but when we talk about direct connection and feedback, it’s definitely Italy.

SRB: To je interesantno, jer zavisi, skoro sam bio na turneju nekoliko nedelja u Americi, ljudi su zaista zainteresovani za muziku, ali veći feedback i reakcije dobijem na internetu, nego u klubu dok puštam. Mislim da je to Italija, jer čim stanete za pult, pola sata pre početka seta, iznenada možete da osetite tu konekciju, ljudi su uzbuđeni i dobijate mnogo veći feedback. Ljudi pokazuju svoje poštovanje na drugačije načine, čak i u Aziji, misliš da nisi puštao dobro, jer su reakcije tokom seta tako mirne, a onda kada završiš, svi podivljaju, zato što misle da ne treba da prave buku dok puštaš, kako te ne bi ometali. Kada si u Italiji, ljudi pevaju i viču. Širom sveta je svuda drugačije, ali kada pričamo o direktnoj povezanosti i feedback-u, onda je to Italija, definitivno.

Intercell x Perc Trax – ADE
Video by: Amsterdam Electronic

ENG: You know that felling when you spend your whole life listening all kinds of music and all the time something is missing. Then one day somebody shows up and fills all those missing parts. And suddenly one day (which by the way you think will never come) you get a chance to sit down and talk with him and you think you are gonna faint. For me that hero is you. Who was that hero for you and why?

SRB: Znaš onaj osećaj kada provedeš ceo svoj život slušajući sve vrste muzike i sve vreme ti nešto fali . Onda se jednog dana neko pojavi i popuni tu prazninu. Iznenada jednog dana (za koji misliš da nikada neće doći) dobiješ šansu da sedneš sa tom osobom i misliš da ćeš se onesvestiti. Za mene si ti taj heroj. Ko je to bio za tebe i zašto?

ENG: There’s people who started as some kind of heroes, either you meet them and they become great, or you meet them and then you become best friends. For a longtime, when I was first playing techno records, artists like Surgeon, Regis, Thomas Heckmann even Adam Beyer, longtime ago they were just names on records, they were people I would pay to go to see, to meet those guys and to give them kind of a knowledge what I do and give me time to speak with them, that was amazing. Few of those guys are still heroes in some kind of a creative way, like if I stuck creatively, they are the people I would ask for an advice. In terms of meeting a hero, few years ago I met guy called Stephen Mallinder, who is a bass player and a vocalist from Cabaret Voltaire, a British industrial band from like 70’s and 80’s. He went for few beers with me once in London cause he had some time to spare and that was amazing. Now he’s someone who is very busy, he had his music career, now he also has a job as a professor at university. At that time I didn’t release to much music, and everybody didn’t knew me so it’s amazing because he sat with me for that few beers, even if that was like 2 hours it meant a lot for me.

SRB: Postoje ljudi koji su u početku bili heroji, upozaš ih i ispadnu jako dobri ili ih upoznaš i postanete najbolji prijatelji. Kada sam u početku puštao techno, umetnici kao što su Regis, Thomas Heckmann čak i Adam Beyer, bili su samo imena na trakama, ljudi za koje bih platio da odem da ih vidim, upoznam i stavim do znanja šta radim, popričam sa njima, to je bilo sjajno. Neki od tih ljudi su i dalje heroji u nekom kreativnom smislu, na primer, ako bih ostao bez inspiracije, njih bih pitao za savet. Kada je u pitanju upoznavanje heroja, pre nekoliko godina upoznao sam lika koji se zove Stephen Mallinder, koji je basista i pevač u Cabaret Voltaire-u, britanskom industrial bendu iz 70-ih i 80-ih. Jednom smo u Londonu otišli na par piva jer je imao slobodnog vremena, i to je bilo zaista lepo. Sada je neko ko je veoma zauzet, završio je svoju karijeru i radio kao profesor na jednom univerzitetu. U to vreme, nisam toliko izdavao muziku, niko nije znao zamene, tako da mi je jako značilo što je seo sa mnom da popijemo par piva, čak i ako su to bila samo dva sata.

ENG: You have so many tracks behind you. Which one describes your soul the best?

SRB: Imaš toliko traka iza sebe. Koja najbolje opisuje tvoju dušu?

ENG: If at look at stuff I made, there’s a track from my first album called „My Head is Slowly Exploding“ not so much the title, but the track itself. That was the first time I could really make a track that kinda suprised me. It was Sunday afternoon and I was back living with my mother, my parents got divorced, so I was living in London and after that I moved back to town she lived in, which is about one hour from London at the countryside and I moved back with her for a little bit of time, to support her, when my father moved away. We had English Sunday lunch and then I just went up to the studio, they were sitting down, watching TV and a track came together very quickly, that was the first time I made a track that surprised me, because it kinda came from me and it was exactly the sound that I always wanted, it was sound that I wanted to be on Perc Trax and it was also the sound that I wanted for my first album. At that time, which I think it was 2010. I made few attempts to start an album, and every time I made two or three tracks but I thought they weren’t good enough or there wasn’t any kind of a connection between the tracks. So I think that was the first time that I made something, that’s the stuff I wanted to be on my album, so that track was key track for me. A lot of my tracks to me sound like not dated but I really remember the time when I made them and they belong to that time, I don’t play them so much now, but those tracks that to me always seem kinda fresh.

SRB: Ako pogleldam trake koje sam napravio, postoji traka sa mog prvog albuma „My Head is Slowly Exploding“, nije toliko bitan naziv, koliko i sama traka. To je bio prvi put da sam mogao da napravim traku koja me je stvarno oduševila. Bila je nedelja popodne, vratio sam se da živim sa majkom, moji roditelji su se razveli, živeo sam u Londonu, a nakon toga sam se preselio u grad u kom je ona živela, koji je od Londona otprilike udaljen sat vremena, prešao sam da živim sa njom, da je podržim, kada je moj otac otišao. Imali smo nedeljni ručak, samo sam ustao i otišao u studio, oni su ostali da sede dole i gledaju TV, a moja traka je bila gotova veoma brzo, to je bio prvi put da sam napravio traku, koja me je iznenadila, zato što je došla od mene i to je bio taj zvuk koji sam oduvek želeo, zvuk koji sam želeo da bude na Perc Trax-u, zvuk koji sam želeo da bude na mom prvom albumu. U to vreme, ja mislim da je bila 2010. godina, nekoliko puta sam pokušao da započnem album i svaki put bih napravio dve ili tri trake za koje bih mislio da nisu dovoljno dobro, da nisu imale neku međusobnu konekciju. Mislim da je to bio prvi put da sam napravio nešto i pomislio, to je to, to je ono što želim na svom albumu, tako da je ta traka bila ključna za mene. Mnoge moje trake, ne mogu da kažem zvuče zastarelo, ali sećam se vremena kada sam svaku od njih pravio i one tom vremenu i pripadaju, ne puštam ih mnogo sada, ali te trake mi uvek zvuče nekako sveže.

ENG: What is your favorite place to be on planet Earth?

SRB: Koje je tvoje omiljeno mesto na planeti Zemlji?

ENG: Away from clubs, music and techno, i like to go to Cornwall in UK, it’s actually where’s Ansome from. It’s by the sea, the landscape and the countryside are very rugged, it’s big cliffs, rocks and beaches, it’s a lot more natural, cities are very small down there, it’s totally different than London. It’s just a very good place to come and relax. When you are a DJ you fly a lot, sometimes you don’t wanna go on a holiday, because you have to fly again, so from where I live to Cornwall it’s about six or seven hours, you have to take two different trains. So it’s nice, you don’t have to go to the airport, you just sit on a train, it’s just a relaxing place to be.

SRB: Daleko od muzike, klubova i techno-a, volim da idem u Cornwall u UK-u, Ansome je odatle. Pored mora je, pejzaž i celo mesto je jako neravno, zbog velikih stena, kamenja, plaža, mnogo je više prirodnije, gradovi su veoma mali tamo, drugačije je od Londona. Veoma je lepo mesto da odete i da se odmorite. Kada ste DJ, letite zaista mnogo, dešava se da nekad i ne želite da odete na odmor, zato što opet morate da letite, ali odakle sam ja, do Cornwall-a treba otpirlike šest ili sedam sati vozom, mislim da treba da menjate vozove do tamo. Lepo je, ne morate da idete na aerodrom, samo sednete u voz, zaista je dobro mesto za opuštanje.

ENG: Are you preparing something new for us in 2019?

SRB: Da li pripremaš nešto novo za nas u 2019. godini?

ENG: I still have a lot of remixes to come out, like lots. Some of them were done very recently, there’s one I’m just about to finish, even some remixes a year and a half ago that still haven’t been released yet, which is getting quite frustrated right now. Recently Bas Mooy came out, which I think is about nine months old, that’s okay. Next thing I wanna do is a new EP, like I said earlier it’s been a long time since I did an EP and I haven’t released any new music of my own, since the „Bitter Music“ album, which was April of last year. Main thing now is no more remixes and trying to get an EP out in the first half of next year.

SRB: Imam dosta remix-a koji treba da izađu, stvarno dosta. Neki od njih su urađeni nedavno, jedan sam skoro i završio, neke sam uradio pre godinu i po dana, a i dalje nisu izbačeni, što me trenutno jako nervira. Nedano je Bas Mooy izašao, otprilike pre devet meseci, to je okej. Sledeća stvar koju želim da uradim je novi EP, kao što sam rekao malopre, prošlo je dosta vremena od kako sam uradio EP i nisam izbacio ništa svoje muzike od albuma „Bitter Music“, što je bilo u aprilu prošle godine. Glavna stvar sada je, nema više remix-a, već izbacivanje novog EP-a u prvoj polovini sledeće godine.

ENG: In January you are finally coming to Belgrade…

SRB: U januaru konačno dolaziš u Beograd…

ENG: Yeah, I have been to Belgrade a few times…

SRB: Da, bio sam u Beogradu nekoliko puta…

ENG: Yes, but that was long time ago, what can we expect this time, what is it gonna be this time, will it be different Perc or?

SRB: Da, ali to je bilo odavno, šta će biti ovog puta, da li će biti drugačiji Perc ili?

ENG: I don’t think it’s gonna be different me, I think it’s gonna be some sort of recognition and I think that the amount of people that know my music is bigger, since I was last time in Serbia. It’s a DJ set and I think it will be quite extended DJ set, I don’t know the rest of the lineup yet. It will be me as always, and I will be presenting my own new music, and the music that is coming out on Perc Trax, plus whatever else I found anywhere, it’s been a lot since I was in Belgrade, so I’m really looking forward to it!

SRB: Mislim da neće biti drugi ja, mislim da će biti neka vrsta prepoznavanja i mislim da je količina ljudi koji znaju moju muzika veća, otkad sam poslednji put bio u Srbiji. U pitanju DJ set, mislim da je čak u pitanju produženi set, ne znam ostatak lineup-a i dalje. Uglavnom, to ću biti ja, predstavlja’u svoju muziku, muziku koja će izaći na Perc Trax-u, plus šta god još nađem bilo gde, odavno nisam bio u Beogradu i stvarno se radujem ponovnom dolasku!

ENG: Thank you for taking your time to answer my questions.

SRB: Hvala što si izdvojio vreme da odgovoriš na moja pitanja.

ENG: Those were really good questions and it was nice to talk.

SRB: Stvarno su bila dobra pitanja i bilo je lepo pričati sa tobom!

We owe greatness to the people that make us feel alive. Even in a moment. Sometimes, right moment is better than most of your life.

Dugujemo veličanstvenost ljudima koji nas čine da se osećamo živim. Čak i na trenutak. Ponekad, pravi momenat je bolji nego veći deo našeg života.

INTERVJU RADILA: STEFANA LAZOVIĆ uživo na ADE-u!

Avatar photo

Autor: Igor